تابع دلفی برای چک وضعیت اتصال به شبکه

(* ------------------------------ Check if connected to the network / internet or not ------------------------------ *) const INTERNET_CONNECTION_MODEM = 1; INTERNET_CONNECTION_LAN = 2; INTERNET_CONNECTION_PROXY = 4; INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY = 8; function InternetGetConnectedState(lpdwFlags: LPDWORD; dwReserved: DWORD): BOOL; stdcall; external 'WININET.DLL'; function IsConnectedToInternet() : boolean; var dwConnectionTypes: Integer; begin try dwConnectionTypes := INTERNET_CONNECTION_MODEM + INTERNET_CONNECTION_LAN + INTERNET_CONNECTION_PROXY; if InternetGetConnectedState(@dwConnectionTypes, 0) then Result := true else Result := false; except Result := false; end; end; // --------- // Usage: // --------- if IsConnectedToInternet then // do something, we are connected else // No active connection
/ 1 نظر / 175 بازدید
همخونه دات کام

------------------------------ پورتال همخونه دات کام افتتاح شد ------------------------------ همخونه دات کام اولین و تنها وب سایت جستجوی خانه دانشجویی در ایران لطفا برای حمایت از همخونه دات کام به ما لینک دهید.