تابع دلفی برای بدست آوردن plain text از HTML string

// Extract plain text from html string function StripHTMLTags(const strHTML: string): string; var P: PChar; InTag: Boolean; i, intResultLength: Integer; begin P := PChar(strHTML); Result := ''; InTag := False; repeat case P^ of '<': InTag := True; '>': InTag := False; #13, #10: ; {do nothing} else if not InTag then begin if (P^ in [#9, #32]) and ((P+1)^ in [#10, #13, #32, #9, '<']) then else Result := Result + P^; end; end; Inc(P); until (P^ = #0); {convert system characters} Result := StringReplace(Result, '"', '"', [rfReplaceAll]); Result := StringReplace(Result, '& apos;', '''', [rfReplaceAll]); Result := StringReplace(Result, '>', '>', [rfReplaceAll]); Result := StringReplace(Result, '<', '<', [rfReplaceAll]); Result := StringReplace(Result, '&', '&', [rfReplaceAll]); {here you may add another symbols from RFC if you need} end;
/ 0 نظر / 501 بازدید