کد سی شارپ - گرفتن لیست فرآیند های در حال اجرای سیستم

// Get list of running processes Console.WriteLine("ID:\tProcess name:"); Console.WriteLine("--\t------------"); foreach (System.Diagnostics .Process process in System.Diagnostics .Process .GetProcesses()) Console.WriteLine("{0}\t{1}", process.Id, process.ProcessName);
/ 1 نظر / 12 بازدید
دانیال

ممنون مفید بود