تبدیل مقدار رنگ از RGB به HEX

<?php /* ** Function: rgb2hex (PHP) ** Desc: If you need to convert RGB-color into HEX-color, use this. ** Example: rgb2hex(65280); -> returns 00FF00 ** Author: Jonas John */ function rgb2hex($rgb){ return sprintf("%06X", $rgb); } /* ** Examples: */ print rgb2hex(0x00FF00); // returns --> 00FF00 print rgb2hex(65280); // returns --> 00FF00 ?>
/ 0 نظر / 29 بازدید