کد دلفی - چگونه می توان ID آخرین سطر Insert شده را دریافت کرد؟

var
LastID : Integer;
// Query: TADOQuery;
// oder
// Query: TQuery;
begin
Query.Active := False;
Query.SQL.Clear;
Query.SQL.Append('INSERT INTO Table (Spalte) VALUES (Value)');
Query.ExecSQL;
LastID := GetLastID(Query);
end ;

function GetLastID(var Query: TADOQuery {or TQuery} ): Integer;
begin
result := -1;
try
Query.SQL.clear;
Query.SQL.Add('SELECT @@IDENTITY');
Query.Active := True;
Query.First;
result := Query.Fields.Fields[0].AsInteger;
finally
Query.Active := False;
Query.SQL.clear;
end;
end ;

/ 0 نظر / 9 بازدید