چگونه می توان جداول Detial/Master را در Sql Server در زمان اجرا کرد؟ - کد دلفی

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ADOCommand1 .CommandText := 'Create Table MasterTable ' +
'(FieldName Primary Key);';
ADOCommand1.Execute;
ADOCommand1.CommandText := 'Create Table Detailtable ' +
'(Fieldname Primary Key Refrenced Mastertable(Fieldname));';
ADOCommand1.Execute;
end ;

/ 0 نظر / 12 بازدید