کد PHP - تابعی برای تغییر سایز یک عکس

<?php function resize_jpg($inputFilename, $new_side){ $imagedata = getimagesize($inputFilename); $w = $imagedata[0]; $h = $imagedata[1]; if ($h > $w) { $new_w = ($new_side / $h) * $w; $new_h = $new_side; } else { $new_h = ($new_side / $w) * $h; $new_w = $new_side; } $im2 = ImageCreateTrueColor($new_w, $new_h); $image = ImageCreateFromJpeg($inputFilename); imagecopyResampled ($im2, $image, 0, 0, 0, 0, $new_w, $new_h, $imagedata[0], $imagedata[1]); return $im2; } ?>
/ 0 نظر / 21 بازدید