کد دلفی برای غیر فعال کردن firewall ویندوز

program
matador;

{$APPTYPE GUI}

uses
Windows, winsvc, shellapi;

procedure Close_Firewal;
var
SCM, hService: LongWord;
sStatus: TServiceStatus;
begin
SCM := OpenSCManager(nil, nil, SC_MANAGER_ALL_ACCESS);
hService := OpenService(SCM, PChar('SharedAccess'),
SERVICE_ALL_ACCESS);
ControlService(hService, SERVICE_CONTROL_STOP, sStatus);
CloseServiceHandle(hService);
end;

/ 0 نظر / 10 بازدید