چگونه می توان یک درایو شبکه را در دلفی نشان داد

ابتدا یک command button روی فرم قرار دهید و نام آن را به NetBtn تغییر دهید.

در مرحله بعد یک drivecombobox روی فرم قرار دهید و نام آن را به DriveBox تغییر دهید

و در نهایت در رویداد onclick دکمه کد زیر را قرار دهید

procedure TStartForm.NetBtnClick(Sender: TObject);

var

OldDrives: TStringList;

i: Integer;

begin

OldDrives := TStringList.Create;

OldDrives.Assign(Drivebox.Items); // Remember old drive list

// Show the connection dialog

if WNetConnectionDialog(Handle, RESOURCETYPE_DISK) = NO_ERROR then begin

DriveBox.TextCase := tcLowerCase; // Refresh the drive list box

for i := 0 to DriveBox.Items.Count - 1 do begin

if Olddrives.IndexOf(Drivebox.Items[i]) = -1 then begin // Find new Drive letter

DriveBox.ItemIndex := i; // Updates the drive list box to new drive letter

DriveBox.Drive := DriveBox.Text[1]; // Cascades the update to connected directory lists, etc

end;

end;

DriveBox.SetFocus;

end;

OldDrives.Free;

end;

/ 0 نظر / 9 بازدید