تبدیل فایل XML به آرایه با استفاده از کد PHP

<?php function xml2array($xml) { $xmlary = array(); $reels = '/<(\w+)\s*([^\/>]*)\s*(?:\/>|>(.*)<\/\s*\\1\s*>)/s'; $reattrs = '/(\w+)=(?:"|\')([^"\']*)(:?"|\')/'; preg_match_all($reels, $xml, $elements); foreach ($elements[1] as $ie => $xx) { $xmlary[$ie]["name"] = $elements[1][$ie]; if ($attributes = trim($elements[2][$ie])) { preg_match_all($reattrs, $attributes, $att); foreach ($att[1] as $ia => $xx) $xmlary[$ie]["attributes"][$att[1][$ia]] = $att[2][$ia]; } $cdend = strpos($elements[3][$ie], "<"); if ($cdend > 0) { $xmlary[$ie]["text"] = substr($elements[3][$ie], 0, $cdend - 1); } if (preg_match($reels, $elements[3][$ie])) $xmlary[$ie]["elements"] = xml2array($elements[3][$ie]); else if ($elements[3][$ie]) { $xmlary[$ie]["text"] = $elements[3][$ie]; } } return $xmlary; } ?>
/ 0 نظر / 32 بازدید