کد دلفی - پاک کردن Cache File های اینترنت اکسپلورر

(* ---------------------------------------- Delete Internet Explorer Cache Files -- Required unit: wininet ---------------------------------------- *) procedure DeleteIECache(); var lpEntryInfo: PInternetCacheEntryInfo; hCacheDir: LongWord (*Handle*); dwEntrySize, dwLastError: LongWord; begin // Get size of first entry in dwEntrySize dwEntrySize := 0; FindFirstUrlCacheEntry(nil, TInternetCacheEntryInfo(nil^), dwEntrySize); // Create structure that can hold entry GetMem(lpEntryInfo, dwEntrySize); // Get first cache entry and handle to retrieve next entry, output url hCacheDir := FindFirstUrlCacheEntry(nil, lpEntryInfo^, dwEntrySize); // if (hCacheDir <> 0) then Memo1.Lines.Add(string(lpEntryInfo^.lpszSourceUrlName)); // Delete Cache DeleteUrlCacheEntry(lpEntryInfo^.lpszSourceUrlName); // Free structure FreeMem(lpEntryInfo); // Retrieve all subsequent entries repeat dwEntrySize := 0; FindNextUrlCacheEntry(hCacheDir, TInternetCacheEntryInfo(nil^), dwEntrySize); dwLastError := GetLastError(); if GetLastError = ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER then begin GetMem(lpEntryInfo, dwEntrySize); // if FindNextUrlCacheEntry(hCacheDir, lpEntryInfo^, dwEntrySize) then Memo1.Lines.Add(string(lpEntryInfo^.lpszSourceUrlName)); FreeMem(lpEntryInfo); end; until dwLastError = ERROR_NO_MORE_ITEMS; end;
/ 0 نظر / 30 بازدید