کد دلفی - ساختن نام موقتی برای فایل

procedureTForm1.Button1Click(Sender:TObject); var TempFile:array[0..MAX_PATH-1]ofChar; TempPath:array[0..MAX_PATH-1]ofChar; begin GetTempPath(MAX_PATH,TempPath); ifGetTempFileName(TempPath,PChar('abc'),0,TempFile)=0then raiseException.Create( 'GetTempFileName API failed. '+SysErrorMessage(GetLastError) ); ShowMessage(TempFile); end;
/ 0 نظر / 12 بازدید